1. Reklamacja i gwarancja

 • Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 • Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 • W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 • Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta jeśli Produkt w chwili jego wydania Konsumentowi jest niezgodny z Umową. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności Produktu z Umową przez upływem roku od dnia dostarczenia Produktu domniemywa się, że niezgodność istniała w chwili wydania Produktu.
 • Klientowi przysługuje prawo reklamacji Produktu z tytułu niezgodności Produktu z umową w ciągu 24 miesięcy od dnia wydania Produktu Klientowi.
 • Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 • Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 • Sprzedawca jest obowiązany ustosunkować się do złożonej przez Konsumenta reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Brak stanowiska Sprzedawcy co do reklamacji złożonej przez Konsumenta w w/w terminie jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.
 • Sprzedawca może zastrzec rozpatrzenie reklamacji od dostarczenia wadliwego Produktu wraz z Dowodem zakupu.
 • W przypadku niezgodności ilości Produktów Klient ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w terminie 48 godzin od daty dostawy.
 • Wszelkie niezgodności w Dowodzie zakupu muszą być zgłoszone w formie pisemnej Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia wystawienia Dowodu zakupu.
 • Jeżeli Produkt ma wadę, Klient ma prawo żądać wymiany Produktu na nowy wolny od wad, może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie wymienił Produktu na wolny od wad lub nie usunął wady.
 • Jeżeli kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady.
 • Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 • Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 • W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

2. Zwroty - prawo odstąpienia od umowy

 • Formularz odstąpienia od umowy [załącznik nr 1 do Regulaminu] jest dostępny do pobrania TUTAJ.
 • Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 • Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 • Warunkiem koniecznym odstąpienia Konsumenta od Umowy jest złożenie przez niego Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. - do pobrania wyżej. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. Wzór odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 • Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.
 • W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 • Skutki odstąpienia od Umowy:
  • - w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  • - w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  • - zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  • - Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem w stanie niezmienionym lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.
  • - Konsument ma obowiązek odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  • - Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 • Klient nie będący Konsumentem nie ma prawa odstąpienia od Umowy, chyba że przepisy prawa przewidują możliwość odstąpienia od umowy.
 • Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do Umowy sprzedaży, w której towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 • Sprzedawca zwraca uwagę, że za Towary nie podlegające zwrotowi w szczególności uważa się te, których dalsza odsprzedaż będzie w zasadzie niemożliwa albo bardzo utrudniona z uwagi na jego wykonanie według specyfikacji Klienta, w sposób odróżniający się od rzeczy normalnie wykonywanych w toku procesu produkcyjnego albo dopasowanych do indywidualnych potrzeb Konsumenta. Co istotne, nawet dostępność produktu w standardowej ofercie nie wyklucza możliwości uznania go za Towar niepodlegający zwrotowi. Dodatkowo, Sprzedawca zwraca uwagę, iż Towary wykonane ręcznie mogą minimalnie różnić się w detalach oraz wymiarach.