§ 1

Postanowienia wstępne

 • Sklep internetowy YOSSO DESIGN, dostępny pod adresem internetowym yossodesign.pl, prowadzony jest przez Joannę Bruzgo prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Yosso Design Joanna Bruzgo, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5451752153, REGON 200861061.
 • Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. 

§ 2

Definicje

 • Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą (przedsiębiorcą) umowę w ramach Sklepu, zaś przedmiot tej umowy nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsument dokonuje zakupu Produktu za pośrednictwem Sklepu.
 • Sprzedawca – Joanna Bruzgo - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Yosso Design Joanna Bruzgo z siedzibą w Sokółce (16-100) przy ul. Torowej 10, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5451752153, REGON 200861061, adres strony internetowej yossodesign.pl, adres e-mail biuro@yossodesign.pl
 • Klient – pełnoletnia osoba fizyczna (w tym Konsument) posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 • Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 • Dowód zakupu – dokument wystawiony przez Sprzedawcę, potwierdzający zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży, tj. zakupu w Sklepie. Dowodem zakupu jest paragon fiskalny lub faktura VAT wystawiona przez Sprzedawcę.
 • Koszyk – funkcja Sklepu umożliwiając Klientowi ustalenia i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: rodzaj produktów, ilość produktów, dane Klienta, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, wpisywanie numeru bonu lub karty rabatowej.
 • Strona produktów – strona w Sklepie, na której prezentowane są Produkty wraz z ich opisem.
 • Konto – element oprogramowania Sklepu zabezpieczony hasłem i loginem ustalonym indywidualnie przez Klienta konto Klienta w Sklepie, na którym gromadzone są dane Klienta, umożliwiające przeglądanie przez Klienta zamówień oraz dokonywanie zakupu Produktów bez konieczności każdorazowego wpisywania danych Klienta.
 • Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym yossodesign.pl
 • Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Regulamin - niniejszy dokument normujący zasady korzystania ze Sklepu stanowiący integralną cześć Umowy Sprzedaży zawartej pomiędzy sprzedawcą a Klientem.
 • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 • Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 • Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • Produkt – oferowana do sprzedaży w Sklepie rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 • Serwis Przelewy24 – serwis jest własnością firmy DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, będący agentem PayPro S.A., prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług płatniczych przewidzianych w oparciu o art. 171 Ustawy o Usługach Płatniczych w zakresie usług płatniczych przewidzianych dla działalności Agenta Rozliczeniowego.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 • Adres Sprzedawcy: ul. Torowa 10, 16-100 Sokółka.
 • Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@yossodesign.pl
 • Numer telefonu Sprzedawcy: 789 200 635
 • Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 19 1090 2590 0000 0001 4739 2416
 • Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 • Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8-17

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 • urządzenie końcowe (komputer) z dostępem do sieci Internet i posiadanie dowolnej przeglądarki internetowej.
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączona obsługa plików cookies,
 • zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5

Informacje ogólne

 • Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 • Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 • Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 • Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 • Cena produktów sprzedawanych Konsumentowi podana na Stronie produktów i w Koszyku w chwili składania przez Konsumenta zamówienia jest ceną wiążącą i ostateczną.
 • Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku, po dokonaniu przez Konsumenta wyboru formy dostawy Produktu oraz formy płatności.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w cenach produktów oferowanych na Stronie produktów. Zmiana cent Produktu nie ma wpływu na cenę Produktu, który został zamówiony przed zmianą cent Produktu.
 • Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 • Faktura VAT jest wystawiana na żądanie Klienta. Klient jest zobowiązany podać wszystkie dane potrzebne do wystawienia faktury. Klient niniejszym wyraża zgodę na wystawianie faktur drogą elektroniczną.
 • W przypadku powstania wątpliwości po stronie Klienta co do właściwości prezentowanego w Sklepie Produktu Klient może uzyskać dodatkowe informacje i wyjaśnienia od Sprzedawcy za pośrednictwem zakładki Kontakt. 

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 • Aby założyć Konto w Sklepie, należy dokonać rejestracji wypełniając Formularz rejestracji.
 • Po dokonaniu rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail wysyłana zostaje wiadomość e-mail z linkiem aktywującym Konto w Sklepie. Po kliknięciu w link aktywacyjny Klient zostaje przekserowany na stronę logowania.
 • Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 • Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 • Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

 • Zamówienia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem Sklepu.
 • Klient może składać zamówienia na Produkty dostępne w Sklepie przez 7 dni w  tygodniu i 24 godziny na dobę. Kontakt z obsługą Sklepu możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00
 • W celu złożenia Zamówienia należy:
  • - zalogować się do Sklepu;
  • - wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
  • - zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
  • - jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  • - kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
  • - wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3,
  • - zaakceptować Regulamin. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia dokonanie zakupu w Sklepie. 
 • W Koszyku:
  • - wskazuje się sposób dostawy Produktu;
  • - wskazuje się dres dostawy Produktu;
  • - wskazuje się sposób płatności za Produkt;
  • - dokonuje się potwierdzenia Zamówienia.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 • Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  • - przesyłka kurierska,
  • - odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Torowa 10, 16-100 Sokółka,
 • Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  • - płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
  • - płatności elektroniczne,
 • Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 • Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie zgodnie z § 7 Regulaminu.
 • Złożenie Zamówienia przez Klienta nie jest  równoznaczne z przyjęciem Zamówienia przez Sprzedawcę. Dopiero po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, informuje Klienta o możliwości jego realizacji, zaś w przypadku możliwości realizacji Zamówienia przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji lub odmowa realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Potwierdzenie otrzymania zamówienia zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji lub braku możliwości realizacji Zamówienia, a w przypadku możliwości realizacji Zamówienia zawiera potwierdzenie przez Sprzedawcę zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, zawierającej informację o możliwości realizacji Zamówienia, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Ponadto gdy zamawiającym jest Konsument Sprzedawca przesyła informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.
 • Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
 • Czas realizacji Zamówienia uzależniony jest od dostępności Produktu w magazynie Sprzedawcy. Termin realizacji Zamówienia nie może przekraczać 30 dni.
 • Orientacyjny czas realizacji Zamówienia wskazany jest na Stronie produktów. Liczony jest w dniach roboczych, tj. w dniach tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • W przypadku wyboru przez Klienta:
  • - płatności przelewem lub płatność elektroniczna , Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane.
  • - płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 2 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
 • Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 • W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 • W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie     gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 • Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  • - w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  • - w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostawy lub opóźnienie w dostawie Produktów, jeśli były one spowodowane podaniem przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym w szczególności adresu dostawy.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, gdy były one spowodowane działaniem siły wyższej.
 • Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 • Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 • Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny. 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 • Formularz odstąpienia od umowy [załącznik nr 1 do Regulaminu] jest dostępny do pobrania TUTAJ.
 • Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 • Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 • Warunkiem koniecznym odstąpienia Konsumenta od Umowy jest złożenie przez niego Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. - do pobrania wyżej. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. Wzór odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 • Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.
 • W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 • Skutki odstąpienia od Umowy:
  • - w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  • - w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  • - zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  • - Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem w stanie niezmienionym lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.
  • - Konsument ma obowiązek odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  • - Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 • Klient nie będący Konsumentem nie ma prawa odstąpienia od Umowy, chyba że przepisy prawa przewidują możliwość odstąpienia od umowy.
 • Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do Umowy sprzedaży, w której towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 • Sprzedawca zwraca uwagę, że za Towary nie podlegające zwrotowi w szczególności uważa się te, których dalsza odsprzedaż będzie w zasadzie niemożliwa albo bardzo utrudniona z uwagi na jego wykonanie według specyfikacji Klienta, w sposób odróżniający się od rzeczy normalnie wykonywanych w toku procesu produkcyjnego albo dopasowanych do indywidualnych potrzeb Konsumenta. Co istotne, nawet dostępność produktu w standardowej ofercie nie wyklucza możliwości uznania go za Towar niepodlegający zwrotowi. Dodatkowo, Sprzedawca zwraca uwagę, iż Towary wykonane ręcznie mogą minimalnie różnić się w detalach oraz wymiarach.     

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 • Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 • Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 • W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 • Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta jeśli Produkt w chwili jego wydania Konsumentowi jest niezgodny z Umową. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności Produktu z Umową przez upływem roku od dnia dostarczenia Produktu domniemywa się, że niezgodność istniała w chwili wydania Produktu.
 • Klientowi przysługuje prawo reklamacji Produktu z tytułu niezgodności Produktu z umową w ciągu 24 miesięcy od dnia wydania Produktu Klientowi.
 • Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 • Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 • Sprzedawca jest obowiązany ustosunkować się do złożonej przez Konsumenta reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Brak stanowiska Sprzedawcy co do reklamacji złożonej przez Konsumenta w w/w terminie jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.
 • Sprzedawca może zastrzec rozpatrzenie reklamacji od dostarczenia wadliwego Produktu wraz z Dowodem zakupu.
 • W przypadku niezgodności ilości Produktów Klient ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w terminie 48 godzin od daty dostawy.
 • Wszelkie niezgodności w Dowodzie zakupu musza być zgłoszone w formie pisemnej Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia wystawienia Dowodu zakupu.
 • Jeżeli Produkt ma wadę, Klient ma prawo żądać wymiany Produktu na nowy wolny od wad, może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie wymienił Produktu na wolny od wad lub nie usunął wady.
 • Jeżeli kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady.
 • Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 • Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 • W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 • Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 • Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. Dane osobowe Klientów są gromadzone, przetwarzane i chronione z najwyższą starannością, zgodnie z aktualnymi obowiązującymi przepisami prawa.
 • Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 • Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  • -W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  • -W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 • Sprzedawca uzyskując odrębną zgodę Klienta może przetwarzać jego dane osobowe w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
 • Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania uzupełniania oraz prawo sprzeciwu co dalszego przetwarzania danych osobowych, zwłaszcza w celach marketingowych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 • Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 • Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Informacje o Produktach zamieszczane na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ale zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
 2. Dostępność informacji o Produkcie na stronie Sklepu nie oznacza dostępności Produktu i możliwości realizacji Zamówienia.
 3. Prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji nie oddają rzeczywistej wielkości i mają jedynie charakter informacyjny.
 4. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klientów poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej Sprzedawcy. Klienci którzy są zarejestrowani w Sklepie zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu oraz możliwości jego akceptacji przy pierwszym logowaniu w Sklepie. Odmowa akceptacji Regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 6. Ewentualne spory mogące powstać pomiędzy Klientem a Sprzedawcą strony poddają pod rozstrzygniecie sądów właściwych według obowiązujących przepisów prawa.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

POLSKIE CECHY I OZNACZENIE PROBIERCZE

 

Aktualne cechy probiercze znajdują się na stronie: 

 

http://bip.oup.warszawa.gum.gov.pl/b11/dla-klienta/tabele-polskich-cech-pr/564,Polskie-cechy-i-oznaczenia-probiercze.html